מדיניות הפרטיות

משרד עורכי דין הראל בוקובזה ("המשרד" או "אנו") מתייחס בכבוד לפרטיותכם ומחויב לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא מחזיק אודותיכם. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגיו השונים של המידע שנאסף, אופן השימוש בו וכן הדרך בה אתם, כנושא המידע, יכולים לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו כמפורט להלן. אם אינכם מסכימים לתנאי הפרטיות המופיעים להלן, בבקשה חדלו מעשות שימוש כלשהו באתר לאלתר, ונבקש ונעריך שתעדכנו אותנו מדוע אינכם מסכימים. האמור במסמך זה מנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות, והינו מיועד אף לפרט, לנשים וגברים כאחד.

כללי: בעת השימוש באתר www.bocobza-law.com (לרבות הדומיינים (Domains) המשניים, כגון, אך לא מוגבל לכך, עמוד הלינקדין, אינסטגרם ועמוד הפייסבוק – להלן: "האתר") ו/או במסגרת ההתקשרות שלכם מול המשרד, אתם מסכימים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיכם באופן המתואר במדיניות פרטיות זו ומסכימים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי המשרד או נמסר לנו על ידיכם או מי מטעמכם, במסגרת השימוש שלכם באתר או בהתקשרות מול המשרד, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אתכם ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא מוגבל ל – שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני, תחומי עניין, מידע נוסף בעת יצירת קשר, תכתובת שלכם מול המשרד, וכיוצא באלו. כידוע, אין לכם כל חובה על פי חוק למסור המידע האישי למשרד ומסירת המידע האישי ע"י נעשית מרצונכם החופשי ובהסכמתכם המלאה. אך הגם שאין כל חובה כזו וזו בחירה שלכם, פעמים ללא מסירת המידע אנו לא נוכל להציע לכם את השירותים הכלולים באתר, כולם או חלקם, ו/או לא תוכלו לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר. על כן ע"י שימוש באתר אתם מודעים לכך ומסכימים הלכה למעשה למסירת מידע זה ולשימוש בו כאמור במדיניות פרטיות זו. חלק מהמידע שנאסף אודותיכם במסגרת השימוש שלכם באתר ו/או ההתקשרות שלכם מול החברה אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה: זמן שהות באתר, תכנים שראיתם / קראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם ומשך הזמן שצפיתם בהם, השירותים המשפטיים והעסקיים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פניתם ועוד.

מאגר המידע והשימוש בו: המידע שייאסף אודותיכם יישמר במאגר המידע של המשרד ("מאגר המידע") ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המשרד במסגרת האתר ובכלל, אתם מסכימים למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיכם יישמר וינוהל במאגר המידע של המשרד כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו ולדין. השימוש במידע שבמאגר המידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם לחוק, למטרות המפורטות במסמך מדיניות פרטיות זה על מכלול חלקיו. המידע האישי אודותיכם יישמר במאגר המידע, בין היתר, למטרות הבאות: כדי לאפשר לכם להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, יצירת קשר אתכם, לגבות תשלום, לספק תמיכה ולטפל בפניותיכם, רישום לניוזלטרים (Newsletters), דיוור פרסומי ככל ותאשרו זאת, כדי לזהות אתכם במהלך כניסות חוזרות שלכם לאתר ולעמודים הטעונים הרשמה באתר וכיוצא באלו. שימו לב, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אתכם אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: התאמה של תכנים, שיפורם ושיפור השירותים המוצעים באתר, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; לימוד אופן השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים דרכו וכיוצא בפעולות אלו.

מידע מצטבר ובלתי אישי: המשרד עשוי לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שנאסף בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המשרד עשוי לשלב מידע בלתי-אישי שנאסף עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המשרד רשאי לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן וכיוצא בכך.

מסירת מידע לצד שלישי: ללא הסכמתכם המשרד לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף אודותיכם בגין שימוש באתר ו/או במסגרת השירותים שאנו נותנים, למעט במקרים הבאים: על פי בקשה מפורשת שלכם ו/או אישור מפורש שלכם, על מנת לספק לכם השירותים המבוקשים ע"י, במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין, במקרה בו המשרד יחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין, על מנת לקבוע או לממש את זכויות משפטיות של המשרד, על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המשרד עשוי להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כאשר מאמין המשרד כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת, על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המשרד, עובדיו, משתמשי האתר או אחרים, בקשר לעסקה מהותית, כגון מיזוג ואיחוד, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות פרטיות זו; לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. אנו לא נחשוף בפני אותם גורמים על דעתנו את זהותכם ללא הסכמתכם. כמו כן, המידע שלכם עשוי לעבור לגורמים מחוץ לישראל. אנו עשויים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלכם במדינות מחוץ לישראל, אך ורק במידה ומדינות אלו עומדות בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001 כך שפרטיותכם לא תפגע כתוצאה מהעברת מידע זה. אנא שימו לב כי המידע שלכם עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד על ידינו בכל מדינה אחרת בה אנו או נותני השירותים שלנו מחזיקים שרתים, ועל ידי שימוש באתר אתם מסכימים לכל העברת מידע כזו. ככל ואנו נבצע העברת המידע האישי שלכם אל מחוץ לגבולות המדינה אנו נעשה זאת בהתאם להוראות החוק המתאימות תוך הגנה ראויה על המידע הפרטי שלכם. אנו נשמור את המידע שלכם כל עוד הוא נחוץ כדי לממש את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, בהתאם להסכמתכם ו/או אם כך נדרש על פי חוק. אנו נשמור את המידע האישי שלכם רק כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ו/או על פי חוק (אף אם מדובר בתקופה ארוכה יותר, ככל ונצטרך לכך ו/או החוק מתיר זאת, נוכל לשמור המידע בהתאם). ככל ולא תהיה לנו כבר מטרה לגיטימית מתמשכת (עסקית, חוקית, הגנתית או אחרת) לעבד את המידע האישי שלכם, המשרד ימחק את רכיבי המידע בהם אין צורך ויהפוך אותם לאנונימיים. ככל והדבר לא יהיה אפשרי, המשרד ישמור בצורה מאובטחת את המידע האישי שלכם ואף יבודד אותו מכל גישה של גורם ו/או מערכת המבצעת עיבוד נוסף של המידע עד למחיקה אפשרית.

"עוגיות" Cookies ושימוש בטכנולוגית איסוף: ע"י שימוש באתר אתם מאשרים כי אתם יודעים שהמשרד עשוי לעשות שימוש ב Cookies- ומאשרים למשרד לעשות שימוש ב-Cookies לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר הכולל בין היתר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלכם באתר ולצרכי אבטחת מידע. המשרד אף עשוי להיעזר בCookies- שמקורן לא באתר המשרד, אלא אף בצדדים שלישיים, בהם חברות שונות ורשתות חברתיות (לרבות לינקדין, אינסטגרם, פייסבוק וכו'). עוגיות הן קבצי טקסט ותוכנה שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. העוגיות עשויות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר בכלל ובכל דף בפרט, מהיכן הגעתם אל האתר (לינק וכו'), מידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר הן ע"י חיפוש במנוע החיפוש באתר והן בדרכים אחרות, ועוד. דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת  Cookiesע"י עדכון ההגדרות, יחד עם זאת שימו לב, באתרים רבים נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים, ופעמים הדבר מונע גישה לחלוטין לאתרים שונים.

המשרד עשוי אף לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (Web Beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המשרד עשוי לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום פעילות המשרד, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שישיג המשרד באופן זה, יאפשר לו להתאים את השירותים שהוא מציע למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלו. אנו רשאים לעשות שימוש בשירות שיווק מחדש רימרקטינג (Remarketing) על מנת להציג פרסומים רלוונטיים ומותאמים לגולשים שכבר ביקרו באתר (פעם אחת ומעלה). באמצעות שימוש ברימרקטינג עשויים גולשים כאמור לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים שלנו באתר של צדדים שלישיים, ובכלל זה ברשת החברתית פייסבוק ובאתרי חברת גוגל (דוגמת יו-טיוב), רשת התצוגה של גוגל (GDN – Google Display Network) ו/או באמצעות פרסום בכלים ובכלל זה אדוורדס (AdWords) ו/או אדסנס (AdSense) ו/או תכניות וכלים מקבילים וכיוצא באלו.

משלוח דברי פרסומת: אנו מאפשרים לכם להירשם לקבלת עדכונים אודות השירותים השונים שאנו מספקים ופעילויות שונות שאנו מקיימים וכו' (להלן: "הדיוור"). ע"י מסירת הפרטים שלכם באתר כחלק מהפעילות המסחרית השוטפת, אתם מאשרים לנו לדוור לכם את אלו, אך לא מוגבל לכך, בהתאם לחוק (בין ע"י אישור ישיר מכם ובין לפי סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, בזק ושידורים, התשס"ח – להלן: "חוק התקשורת"). ככל ואינכם חפצים בכך אנא אל תאשרו הדיוורים ואנא פנו אלינו באימייל contact@bocobza-law.com ואנו נדאג שלא תקבלו דיוורים אלו. כל פעילות הדיוור שלנו נעשית כדין ובפרט לפי חוק התקשורת.

אבטחת מידע: האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים ומומלצים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, לא חוקית וכיוצא באלו, אין הם מעניקים בטחון מוחלט שכן הדבר כיום לא אפשרי. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו ובתוך כך המידע שלכם. על כן ובהתאם, על ידי שימוש באתר אתם מאשרים כי אתם מודעים למגבלות אלו ומסכימים לשימוש באתר, ולא תהיה לכם שום תלונה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו במידה ומידע כלשהו אודותיכם ו/או אודות פעילותכם באתר זה יעבור לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית וכיוצא באלו.

זכות לעיין במידע: במשפט הישראלי הזכות לעיון במידע עליכם מעוגנת בחוק הגנת הפרטיות. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו (שיופה כוחו בכתב) או על ידי אפוטרופוס, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא שאינו תקין, נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע ו/או למחקו חלקית או באופן מלא. ככל ובעל מאגר המידע מסרב לבקשה, עליו לעדכן על כך המבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כמו כן, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליכם (היינו פניה ממוקדת אשר מופיע בה שם, ואשר יש ברקע לה יש פילוחים ספציפיים שונים כגון גיל, אזור מגורים וכו'), הרי אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע לאלתר. ככל ותרצו לפנות בעניין זה, פנו אלינו באימייל בכתובת contact@bocobza-law.com

שינויים במדיניות הפרטיות: מדיניות הפרטיות הינה דינמית ומושפעת מהנסיבות ומהרגולציה המפתחת בנושא. בהתאם, אנו רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 15 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, אפשר ותפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 5 ימים לפני כניסתם לתוקף. ככל ויבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת הרי שהשינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתכם למדיניות המתוקנת, בין אם ראיתם באתר שלנו את פרסום השינוי הצפוי (ככל ופורסם) ובין אם לאו. אם אינכם מסכימים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליכם לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר לאלתר בבקשה. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. אתם מצהירים שאתם אחראים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודעים לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אתכם לאלתר. תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות גורמי וכלי תרגום שונים, תכני האתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים המשרד. תרגומם לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד, ואיננו מחייב אותנו כלל ועיקר.

אם יש לכם שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנכם מוזמנים לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: contact@bocobza-law.com ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליכם תוך זמן סביר ולהשיב לכם באופן מסודר וברור.

מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה ביום:15.5.2023

The information contained in this website is provided for informational purposes only and should not be construed as legal advice on any subject matter and should not be relied upon as such. HBL accepts no responsibility for any consequences whatsoever arising from use of the information contained in this website. The accessing of information contained in this website shall under no circumstances be considered as creating an attorney-client relationship between HBL and any party accessing this web site. Contacting through email any lawyer named in this website or sending information without prior agreement of HBL shall not be construed as automatically creating an attorney-client relationship between HBL and the party sending an email or information. The material contained in this web site has been created by and remains the property of HBL. No reproduction, transmission, publication or any other form of dissemination shall be permitted unless the prior written consent of HBL has been obtained. This web site may contain links to other websites operated by third parties. HBL does not sponsor, approve or endorse the content of any such website and is not responsible for the materials appearing in such sites.

HBL does not carry liability for any legal and other types of work provided by any lawyer / professional related to HBL, unless such agreed explicitly and in writing, and only in services tightly related to HBL.

המידע המופיע באתר זה מסופק למטרות הסברה בלבד, אין להתייחס אליו כאל ייעוץ משפטי בכל נושא שהוא ואין להסתמך עליו ככזה. משרד הראל בוקובזה (מה"ב) אינו נושא באחריות כלשהי בקשר לכל ההשלכות האפשריות הנובעות משימוש במידע המופיע באתר זה. גישה למידע הכלול באתר זה לא תיחשב בשום פנים ואופן כיצירת יחסי עורך דין-לקוח בין מה"ב ומי מטעמו לבין כל גורם הניגש לאתר זה. פנייה באמצעות דואר אלקטרוני לכל עורך דין שפרטיו מצוינים באתר זה, או שליחת מידע ללא הסכמה מוקדמת של מה"ב לא תתפרש כיצירה אוטומטית של מערכת יחסי עורך-דין לקוח בין מה"ב לבין הצד השולח את הדואר האלקטרוני או המידע. החומר הכלול באתר זה נוצר על-ידי, ונשאר בבעלות הבלעדית, של מה"ב. אסור לשכפל, להעביר, לפרסם או להפיץ בכל דרך אחרת את המידע הכלול באתר זה, אלא אם התקבלה הסכמה בכתב ומראש מאת מה"ב. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. מה"ב אינו נותן חסות, מאשר או תומך בתוכן של כל אתר אינטרנט כאמור ואינו אחראי לתכנים המופיעים באתרים אלו בשום אופן.

הפירמה אחראית אך ורק על שירותים הניתנים ע״י עו״ד שלה בקשר ישיר להסכמי התקשרות מול הפירמה עת זו הסכימה לאחריות זו מפורשות